Каква е валидността на удостоверението ?

Какви са санкциите, ако нямам валидно удостоверение ?

Удостоверението за психологическа годност е валидно за срок три години от датата на неговото издаване с изключение на случаите, в които се издава след навършване на 65-годишна възраст на лицето, удостоверението е валидно за срок една година.

Водачи на таксиметрови автомобили и водачи на автомобили за обществен превоз на пътници и товари подлежат на психологическо изследване на всеки три години след датата на издаване на предходното удостоверение за психологическа годност

При всяко постъпване на работа и при извършване на дейността като водач на таксиметрови автомобили или водач на автомобили за обществен превоз на пътници или товари, лицата представят удостоверение за психологическа годност.