Какви документи трябва да представя ?

1. За кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, Д и под категории  С1, Д1:

–  лична карта
– свидетелство за управление на МПС и контролен талон

2. За водачи на таксиметрови автомобили:

– лична карта
– свидетелство за управление на МПС и контролен талон

3. За Водачи на автомобили за обществен превоз на пътници или товари:

– лична карта
– свидетелство за управление на МПС и контролен талон

4. За Чужденци, дългосрочно пребиваващи в България и българи с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които се заменят с българско свидетелство за управление на МПС:

– лична карта
– свидетелство за управление на МПС и контролен талон
– копие от страната на българския документ за самоличност с посточнния им адрес
Пояснение: Чужденци, които не владеят  добре български език , се записват за индивидуално изследване. Необходимо е да осигурят за деня на изследването  заклет преводач за собствена сметка.

5. За придобиване на правоспособност, след загуба на правоспособност по реда на чл. 157, ал.4 от ЗДвП

– лична карта
– копие от заповедта за отнемане на свидетелство за управление на МПС и удостоверение за изтърпяно наказание, издадено от МВР

6. За временно отнето свидетелство по реда на чл. 171, т.1, буква „а” от ЗДвП

– лична карта
– копие от заповедта за принудителна административна мярка и удостоверение за изтърпяно наказание, издадено от МВР

7. Водачи лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал.2 от ЗДвП

– лична карта
– копие от заповедта за принудителна
– административна мярка и удостоверение за изтърпяно наказание, издадено от МВР

8. За водачи, които са лишени от право да управляват МППС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс

– лична карта
– копие от съдебното решение и удостоверение за изтърпяно наказание, издадено от МВР